Provozní řád

Vstupem do dětské herny U Opičky souhlasíte s všeobecnými obchodními podmínkami a provozním řádem.

 • Herna je určena zejména pro děti od 0 do 15 let.
 • Vstup do herny je z provozních a hygienických důvodů povolen pouze v ponožkách (doporučujeme protiskluzové ponožky a vhodné sportovní oblečení). V případě, že nemáte vlastní ponožky, lze je zakoupit u obsluhy.
 • Obuv a svršky si můžete uzamknout ve skříňkách. Skříňky neslouží k odkládání cenných věcí. Za odložené věci provozovatel nepřebírá zodpovědnost. Klíče od skříněk lze vyzvednout a vrátit u obsluhy.
 • Provozovatel neručí za ztrátu, krádež nebo škodu na movitém majetku během pohybu v herně.
 • Ve všech prostorách, je zakázáno kouřit.
 • Do herny je zakázán vstup osobám trpícím nakažlivou nemocí.
 • Do dětské herny je zakázáno vnášet vlastní jídlo a pití s výjimkou dětí do jednoho roku. Ty mohou konzumovat vlastní občerstvení, ne však takové, které lze zakoupit u nás! Výjimka platí také pro osoby se speciálními dietetickými požadavky a alergiemi.
 • Do prostoru atrakcí, je přísně zakázáno vnášet jakékoliv jídlo a pití!
 • Nedovoluje se žvýkání žvýkaček na hrací ploše a jejich lepení v prostorách herny.
 • Ve všech prostorách udržujte pořádek a čistotu.
 • Provozovatel nepřebírá povinnost spojenou s dohledem nad dětmi! Péče a dohled nad dětmi je povinností jejich doprovodu. Doprovodem se rozumí osoba starší 18 let. Osoby doprovázející děti prosíme o to, aby skutečně a důsledně tuto svou povinnost vykonávaly.
 • Doprovod může vstoupit s dětmi do herní konstrukce, přičemž pro něj platí stejná pravidla jako pro děti.
 • Dětem nad 7 let umožňujeme pobyt v herně bez dohledu, pokud jejich zákonný zástupce vyplní u obsluhy plnou moc.
 • Atrakce jsou určeny pro hru a pohyb. Jejich uživatelé musí být k sobě ohleduplní! Jakákoliv agrese je nepřípustná.
 • Dávejte pozor na nebezpečí spojené s tkaničkami u triček a mikin, u šátků apod.
 • Všechny části a zařízení hřiště smí být používány jen v souladu s jejich určením.
 • Herní přístroje a zařízení se používají na vlastní nebezpečí bez ohledu na závazek provozovatele udržovat zařízení v provozuschopném a bezpečném stavu.
 • Za bezpečnost jednotlivých zařízení ručí výrobce atrakcí svými certifikáty a prohlášením o shodě.
 • Atrakce vyhovují nejvyšším bezpečnostním požadavkům a jsou pravidelně kontrolovány a revidovány.
 • Veškeré připomínky a závady týkající se provozu mohou návštěvníci sdělit pracovníkům.
 • K zajištění vlastní bezpečnosti i bezpečnosti ostatních dětí není dovoleno v celém prostoru herny používat vlastní hračky, tvrdé nebo ostré předměty.
 • Návštěvník odpovídá za škody způsobené svou nedbalostí nebo úmyslem provozovateli a za škody způsobené jiným návštěvníkům.
 • Je zakázán jakýkoliv vandalismus a lezení po síti atrakce nebo nahoru po skluzavce.
 • Dojde-li k překročení povoleného počtu návštěvníků, vyhrazuje si provozovatel právo zamezit přístupu dalších osob do prostor herny.
 • Provoz, nebo jeho část, může být dočasně omezen.
 • Nároky vůči provozovateli vyplývající z těchto omezení jsou vyloučeny.
 • Nalezené věci budou uloženy u obsluhy a nebudou-li vyzvednuty do 7 dnů, bude s nimi nakládáno v souladu se zákonnými podmínkami.
 • Respektujte pokyny personálu. V případě nedodržení pokynů personálu nebo provozního řádu, je personál oprávněn návštěvníka z herny vykázat bez nároku na vrácení vstupného!